Организација

Скупштина

Скупштину Удружења броји 35 чланова. У Скупштину се бирају представници из свих села одакле је порекло чланова Удружења. У случају да члан Скупштине није у могућности да обавља послове у Скупштини, Скупштина ће кооптирати новог члана.

Скупштина се редовно састаје једном годишње. Ванредна седница Скупштине може се заказати на образложени предлог Управног одбора, као и на иницијативу најмање једне трећине чланова скупштине. Иницијатива се подноси Управном одбору у писаном облику и у њој се морају навести питања чије се разматрање предлаже.

Скупштина има председника и два потпредседника који се бирају на период од две године и могу бити поново бирани на исту функцију. Скупштина може изабрати почасног Председника.

 

Управни одбор

Уравни одбор је извршни орган Удружења, који се стара о спровођењу циљева удружења који су утврђени овим Статутом.

Уравни одбор има једанаест чланова које бира и опозива Скупштина. Мандат чланова Управног одбора траје једну годину и могу се поново бирати на исту функцију. Управни одбор из реда својих чланова бира председника и 2 потпредседника.

 

Надзорни одбор

Надзорни одбор контролише финансијско пословање Удружења и о уоченим неправилностима, без одлагања, обавештава Управни одбор.

Надзорни одбор има три члана које бира Скупштина. Мандат чланова надзорног одбора траје четири године и могу бити поново бирани.

Надзорни одбор подноси извештај на свакој седници Скупштине.