Статут

У складу са одредбама чл.11. и 12. Закона о удружењима (»Службени гласник РС«, број 51/2009 од 14.07.2009. године), на оснивачкој скупштини Удружења на седници одржаној дана 07. децембра 2012. године у Бачком Јарку,  усвојила је

С Т А Т У Т

ЗАВИЧАЈНОГ УДРУЖЕЊА ЛИВЊАНА И ГРАХОВЉАНА

Члан 1. 

Завичајно удружење грађана из Ливањско – Граховског краја који живе у Републици Србији (у даљем тексту: Удружење) је добровољно, невладино и непрофитно удружење, основано на неодређено време ради остваривања циљева у области очувања културног и духовног идентитета грађана који воде порекло из Ливањско – Граховског краја.

Циљеви удружења

Члан 2.

Циљеви Удружења су:

1)      заштита и унапређење положаја Ливња-а и Граховљана,

2)      побољшање личног стандарда и социјално-економског положаја Ливњана и Граховљана;

3)      заштита статусних, имовинских и других  права Ливњана и Граховљана у родном завичају,

4)       очување и афирмација културе и обичаја Ливњана и Граховљана;

5)      дружење, неговање традиције;

6)      израда публикација, књига и дугих средстава која чувају  завичај од заборава;

7)      неговање односа са Српском православном црквом;

8)      неговање традиција Солунаца и учесника других ослободилачких ратова

Члан 3.

 

Ради остваривања својих циљева Удружење води рачуна о:

1)      окупљању и дружењу грађана пореклом из Ливањско – Граховског краја;

2)      неговању традиција и чувању завичаја од заборава;

3)      обилазак краја порекла, контакт и помоћ људима који живе у тим крајевима;

4)      подстицање за писање и штампање књига и монографија;

5)      преношење обичаја на младе нараштаје;

6)      сакупљање експоната који су коришћени у завичају;

7)      заштити, унапређењу и остваривању свих врста припадајућих права чланова удружења;

8)       сарадњa са друштвеним, културним, спортским организцијама и сродним удружењима, предузећима и приватним предузетницима, општинским, градским, и републичким институцијама, ради спровођења активности од заједничог интереса;

9)      организовање међусобних групних посета, другарских сусрета са сродним и другим удружењима;

10)  информисање чланства о хитним питањима из делокруга рада Удружења;

11)  обезбеђивање просторије и новчаних средстава за рад Удружења;

12)  информативна делатност са продукцијом.

 

Назив и седиште

Члан 4

Назив удружења грађана  је Завичајно удружење Ливњана и Граховљана

Скраћени назив удружења је: ЗУЛГ Бачки Јарак.

Удружење има седиште у Бачком Јарку, ул. Младена Стојановића бр. 28.

Удружење може основати подружнице у местима где живе грађани пореклом из Ливањско – Граховског краја.

Знак удружења су планина Троглав и Шаторско језеро.

 

Услови и начин учлањивања и престанка чланства

Члан 5.

Члан Удружења може бити свако лице које прихвата циљеве Удружења и Статут и поднесе пријаву за учлањење Управном одбору Удружења.

Малолетно лице са навршених 14 година живота може се учланити у удружење уз прилагање оверене изјаве његовог законског заступника о давању сагласности.

За лице млађе од 14 година из става 1. овог члана пријаву подноси његов законски заступник.

 

Члан 6.

Одлуку о пријему у чланство доноси Управни одбор и о томе без одлагања обавештава подносиоца пријаве.

Члан може иступити из чланства давањем писане изјаве о иступању. За иступање малолетног члана није потребна сагласност законског заступника.

Чланство у Удружењу може престати због дуже неактивности члана, непоштовања одредаба овог статута или нарушавања угледа Удружења.

Одлуку о престанку чланства доноси  Управни одбор.

Члану се мора омогућити да се изјасни о разлозима због којих је поднет предлог за доношење одлуке о престанку његовог чланства у Удружењу.

 

Права обавезе и одговорност чланства

Члан 7.

Пунолетни члан Удружења има право да:

1) равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева Удружења;

2) непосредно учествује у одлучивању на Скупштини, или преко органа Удружења;

3) бира и буде биран у органе Удружења;

4) буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима Удружења.

Малолетни члан Удружења има права из тач. 1. и 4. става 1. овог  члана. Малолетни члана са навшених 14 година може присуствовати седници Скупштине и учествовати у распарави, али нема право гласа.

Члан је дужан да:

1) активно доприноси остваривању циљева Удружења;

2) учествује, у складу са интересовањем, у активностима Удружења;

3) плаћа чланарину;

4) обавља друге послове које му повери Управни одбор.

 

Унутрашња организација

Члан 8.

Органи Удружења су Скупштина, Управни одбор и Надзорни одбор.

 

Члан 9.

Скупштину удружења чине сви чланови удружења пореклом из свих села одакле је порекло чланова удружења.

Скупштину Удружења пуноправно одлучује ако је на седници присутан  31 члан.

Скупштина се редовно састаје једном годишње. Ванредна седница Скупштине може се заказати на образложени предлог Управног одбора, као и на иницијативу најмање једне трећине чланова скупштине. Иницијатива се подноси Управном одбору у писаном облику и у њој се морају навести питања чије се разматрање предлаже.

Скупштина има председника и два потпредседника који се бирају на период од две године и могу бити поново бирани на исту функцију. Скупштина може изабрати почасног Председника.

Председник Скупштине и Председник Управног одбора представљају Удружење у другим Удружењима којима Удружење приступи.

Седницу Скупштине сазива председник Скупштине, писаним обавештењем о месту и времену одржавања Скупштине и предлогу дневног реда. У случају спречености Председника, седницу сазива Потпредседник

Скупштина:

1) бира председника и потпредседнике Скупштине

2) доноси план и програм рада;

3) усваја Статут, као и измене и допуне Статута;

4) усваја друге опште акте Удружења;

5) бира и разрешава чланове Управног одбора на предлог Председника Скупштине;

6) разматра и усваја, најмање једном годишње, извештај Управног одбора;

7) разматра и усваја финансијски план и извештај;

8) одлучује о статусним променама и престанку рада удружења;

9) одлучује о удруживању у савезе и друге асоцијације у земљи и иностранству;

10) одлучује о оснивању подружница Удружења у другим местима.

Скупштина пуноправно одлучује ако је присутна најмање једна половина чланова, плус један са правом гласа.

Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова.

За одлуку о изменама и допунама Статута, статусним променама и престанку рада Удружења неопходна је двотрећинска већина гласова присутних чланова.

 

Члан 10.

Уравни одбор је извршни орган Удружења, који се стара о спровођењу циљева удружења који су утврђени овим Статутом.

Уравни одбор има  дванаест  чланова које бира и опозива Скупштина.

Мандат чланова Управног одбора траје једну годину и могу се поново бирати на исту функцију.

Управни одбор из реда својих чланова бира председника и 2 потпредседника.

 

Члан 11.

Председник Управног одбора заступа Удружење у правном промету и има права и дужности финансијског налогодавца.

У договору са Председником Скупштине, Председник Управног одбора представља Удружење на разним манифестацијама.

Потпредседници су овлашћени да, у одсуству председника Управног одбора, заступају Удружење и потписују сва финансијска и новчана документа у име Удружења.

 

Члан 12.

Управни одбор:

1) руководи радом Удружења између две седнице Скупштине и доноси одлуке ради остваривања циљева Удружења;

2) организује разне манифестације;

3) предлаже Скупштини програм и подноси извештај о раду;

4) доноси финансијске одлуке;

5) одлучује о покретању поступка за измене и допуне Статута, сопственом иницијативом или на предлог најмање пет чланова Удружења и припрема предлог измена и допуна, који подноси Скупштини на усвајање;

6) одлучује о покретању поступка за накнаду штете у случајевима из члана 25. став 2. Закона о удружењима и, по потреби, одређује посебног заступника удружења за тај поступак;

7) одлучује о другим питањима за која нису, законом или овим статутом, овлашћени други органи Удружења;

8) бира благајника и секретара;

9) по потреби формира одборе и комисије.

Управни одбор пуноважно одлучује ако је присутно најмање једна половина чланова плус један, а одлуке доноси већином гласова свих присутних чланова.

 

Члан 13. 

Надзорни одбор контролише финансијско пословање Удружења и о уоченим неправилностима, без одлагања, обавештава Управни одбор.

Надзорни одбор има три члана које бира Скупштина.  Мандат чланова надзорног одбора траје четири године и могу бити поново бирани.

Надзорни одбор подноси извештај на свакој седници Скупштине.

 

Остваривање јавности рада

Члан 14. 

Рад Удружења је јаван.

Управни одбор се стара о редовном обавештавању чланства и јавности о раду и активностима Удружења, непосредно или путем интерних публикација, односно путем саопштења за јавност, или на други примерени начин.

Годишњи обрачуни и извештаји о активности удружења подносе се члановима на седници скупштине удружења.

 

Члан 15. 

Ради остварења својих циљева Удружење успоставља контакте и сарађује са другим удружењима и организацијама у земљи и иностранству.

Удружење може приступити домаћим и међународним удружењима, о чему одлуку доноси Управни одбор.

 

Начин стицања средстава за остваривање циљева и располагање средствима

 

Члан 16.

Удружење прибавља средства од чланарине, добровољних прилога, донација и поклона, финансијских субвенција и на други законом дозвољен начин.

 

Привредна делатност којом се стиче добит

 

Члан 17.

            Удружење може прибављати средства и од котизације за семинаре и друге облике образовања из области заштите људских права и слично.

Добит остварена на начин из става 1. овог члана може се користити искључиво за остваривање циљева удружења, укључујући и трошкове редовног рада Удружења и сопствено учешће у финансирању одређених пројеката.

Престанак рада удружења

 

Члан 18.

Удружење престаје са радом одлуком Скупштине, када престану услови за остваривање циљева Удружења, као и у другим случајевима предвиђеним законом.

 

Поступање са имовином удружења у случају престанка удружења

                                                           

                                                                                Члан 19. 

У случају престанка рада, имовина Удружења пренеће се на домаће недобитно правно лице које је основано ради остваривања истих или сличних циљева, односно Скупштина ће одлуком о престанку одредити коме се имовина преноси у складу са Законом.

 

Члан 20.

            Удружење има печат округлог облика. Текст је исписан на српском језику ћириличним писмом. У концентричном кругу  пише ћириличним писмом Завичајно удружење Ливњана и Граховљана.  У средини круга пише ћириличним писмом Бачки Јарак.

 

Члан 21.

На сва питања која нису регулисана овим статутом непосредно ће се примењивати одредбе Закона о удружењима.

 

Члан 22.

 

                        Овај статут ступа на снагу даном његовог усвајања на оснивачкој скупштини Удружења.

 

 

Председник Скупштине Удружења

Здравко Ињац